Wiadomości

Protokół z ogólnego zebrania mieszkańców z dnia 28.06.2018

2018-07-07, 08:47

PROTOKÓŁ
Ze spotkania w sprawie zmiany organizacji ruchu na osiedlu Daszyńskiego.
Sporządzony w dniu 28.06.2018 r. w Pszczynie.

W trakcie spotkania ustalono:
Mieszkańcy wybrali na protokolanta Katarzynę Radziejską.

W trakcie spotkania ustalono:
Mieszkańcy wybrali na protokolanta Katarzynę Radziejską.
Pan Mazur Krzysztof złożył wniosek aby bez przeprowadzenia dyskusji głosować, który z przedstawionych wariantów ma być przyjęty do realizacji tj. wariant 1, 2, 3 lub pozostanie przy dotychczasowej organizacji ruchu. Wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący osiedla zaproponował, żeby pani Naczelnik Katarzyna Huptys omówiła jeszcze raz przedstawione warianty. Pani Katarzyna Huptys omówiła poszczególne warianty.
Pan Alojzy z jego punktu widzenia proponuje usunięcie progów z ul. Morcinka.
Pan Józef Grzechnik wnioskuje o pozostawienie ruchu dwukierunkowego, a umieszczenie progów zwalniających na głównych ulicach: Konopnickiej i Słowackiego.
Pan Hajderek wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu.
Pani Marcelina Kanafek-Lewandowska wnioskuje o próg zwalniający na jednokierunkowym odcinku ul. Słowackiego, przed wejściem na kładkę dla pieszych.
Pani Janina Jeleń wnioskuje o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowym odcinku ul. Słowackiego. Jest przeciwna wariantowi z ulicami jednokierunkowymi.
Pan Krzysztof Mazur przedstawił negatywne skutki dla mieszkańców i użytkowników ruchu zainstalowania progów zwalniających.
Pan Józef Grzechnik wnioskuje o wprowadzenie barierek przy kładce dla pieszych. Pani Katarzyna Huptys skieruje wniosek o ustawienie barierek przy kładce dla pieszych do GDDKiA. Odniosła się również do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. Słowackiego, który dodatkowo obciąży osiedle jeszcze większym ruchem pojazdów.
Pan Eugeniusz Sitko pyta: kto wywołał temat wprowadzenia uspokojenia ruchu? Wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu tak jak jest.
Pani Ewelina Kałuża wnioskuje o pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu i odświeżenie oznakowania poziomego.
Głosowanie za pozostaniem przy dotychczasowej organizacji ruchu: 39 osób głosowało za, ale głosowanie przerwano.
Mieszkańcy wnioskują o budowę chodników na ul. Konopnickiej i ul. Słowackiego.
Ponowne głosowanie:
Wariant nr 1 - 8 osób za
Wariant nr 2 - 0 osób za
Wariant nr 3 - 0 osób za
Pozostawienie stanu istniejącego - 0 osób za.
Wniosek o zamontowanie progu zwalniającego na ul. Słowackiego przed kładką - 37 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób się wstrzymało.
Wniosek został przyjęty.
Wniosek o zmianę ruchu na jednokierunkowym odcinku ul. Słowackiego na ruch dwukierunkowy. Głosowanie: 11 osób za, 32 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały.
Wniosek został odrzucony.
Wniosek Pana Łukasza Pęszor o ustawienie progu zwalniającego - jak najłagodniejszego - na ul. Konopnickiej pomiędzy nr. 52 a 54. Głosowanie: 39 osób za, 1 osoba przeciw.
Wniosek został przyjęty.
Pani Zofia Szeliga zgłasza wniosek o wybudowanie chodników wzdłuż ul. Konopnickiej - na odcinku od szkoły do ul. Morcinka, ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza. Głosowanie: 42 osoby za, 2 osoby przeciwko. Wniosek został przyjęty.
Wniosek o wprowadzenie szykan na ul. Słowackiego od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Lema oraz na ul. Konopnickiej od ul. Męczenników Oświęcimskich do szkoły. Głosowanie: 39 osób za, 7 osób przeciw. Wniosek został przyjęty.
Przeczytano Uchwałę.
Głosowanie odnośnie Uchwały: 42 osoby za, 1 osoba przeciw.
Uchwałę przyjęto.
 
2008-2021 © Osiedle Daszyńskiego